Ptáme se!

Chtěla bych se zeptat na náklady Majetkové a.s. na dozorčí radu, náklady na představenstvo, kolik má Majetková zaměstnanců, jaký je medián mezd?

Ing. Romana Šímová, LL. M., MBA

Odpovídá Ing. Tomáš Pek S. E.: "Náklady na členy dozorčí rady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. činily za období roku 2022 částku 48.867 Kč, náklady na členy představenstva společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. činily za období roku 2022 částku 1.330.000 Kč. Společnost měla ke dni 31.12.2022 celkem 47 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Medián mezd zaměstnanců na hlavní pracovní poměr je 32.087 Kč a skládá se z průměrné základní mzdy ve výši 25.763 Kč a průměrné odměny a osobního ohodnocení ve výši 6.324 Kč."

V kapitole 0082 Správa majetku také v neinvestičních výdajích máte čerpání 559 tisíc. K 30. 6. nebyla položka čerpaná?

Ing. Jarmila Bendová

Odpovídá Olga Koumarová:"Po kontrole podkladů bylo zjištěno, že v rámci zpracování kompletních rozborů pro ZMČ došlo ze strany OEK k administrativní chybě. Ze strany OMP byl v rámci komentářů zaslán na OEK k § 3699, položce 5169, ÚZ 10, kde bylo čerpání 559,13 tis. Kč komentář: „Prostředky byly použité na zajištění ostrahy prázdného bytového domu Černokostelecká 93, Malínská 3, 5" avšak v rámci zpracování kompletních rozborů byl k položce ze strany OEK přičleněn komentář „K 30. 6. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plněnís vazbou na fakturaci". Tato záměna je patrná i z komentáře k položce stejného § 3699, položce 5169, bez ÚZ 10, kde bylo čerpání 0 tis. Kč, ale u komplexního komentáře je u položky uvedeno, že prostředky byly použité na zajištění ostrahy prázdného bytového domu Černokostelecká 93, Malínská 3, 5."

Dále se chci zeptat na investice § 3113 základní školy. Jedná se o zateplení ZŠ Nad Vodovodem?

Ing. Jarmila Bendová

Odpovídá Olga Koumarová:"Výběr zhotovitele akce je nyní ve fázi, kdy v případě, že se neodvolá žádný účastníků výběrového řízení nebo nevyvstanou jiné neočekávané komplikace v rámci výběrového řízení bude smlouva na realizaci akce podepsána koncem října 2023. V návrhu rozpočtu na rok 2024 je na financování akce navržena částka ve výši 60 mil Kč. V současnosti je u akce počítáno s předpokladem, že část fakturace proběhne v roce 2023 a zbylá část v roce 2024. V případě, že se současný stav změní bude provedena ještě úprava návrhu rozpočtu na rok 2024 před předložením do RMČ a ZMČ. Současně bude MČ P10 žádat o dotaci na akci z nově otevřené výzvy v rámci modernizačního fondu."

V kapitole 0031 Doprava, máte v neinvestičních výdajích § 3631 nákup ostatních služeb čerpání 400 tisíc přibližně korun, ale pod tím je napsané: finanční prostředky nebyly čerpány."

Ing. Jarmila Bendová

Odpovídá Olga Koumarová: Finanční prostředky jsou určeny na vánoční osvětlení- část v působnosti ODO, čerpáno je 40 tisíc, což je spotřeba elektrické energie za minulé Vánoce.

Jak městská část naloží s vystěhovanou budovou radnice, bude ji opravovat a v jakém časovém harmonogramu?

Ing. Romana Šímová, LL. M., MBA

Odpovídá Ing. Tomáš Pek S. E.: Způsob nakládání s budovou nacházející se na adrese Vršovická 68, Praha 10 bude rozhodnut dle výsledků výchozího ekonomického vyhodnocení projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí tak, aby toto řešení bylo pro MČ Praha 10 co nejvýhodnější.

V jakém stavu je příprava drážní promenády?

Ing. Romana Šímová, LL. M., MBA

Odpovídá Ing. arch. Martin Valovič: "Drážní promenáda dneska je v procesu schvalování územně plánovací dokumentace. Možná mě pan Zákostelný opraví, nevím, v jakém to je stádiu. Už je nabytí právní moci na územní rozhodnutí. Drážní promenáda je dneska v gesci Magistrátu, my to v tuto chvíli nečasujeme, neovlivňujeme vlastní proces. A jsem rád, že už je územní rozhodnutí vydáno. Teď bude následovat další fáze projektové dokumentace, předpokládám, to je už v gesci TSK. Předpokládám, že to zůstane a půjde to standardní cestou projektové přípravy."

Jaká je celková částka pohledávek z pronájmu pozemků za rok 2018, 2019, 2020 a 2021?


Celková částka pohledávek z pronájmu pozemků za rok 2018 činila 2 090 712 Kč, za rok 2019 činila 1 603 485 Kč, za rok 2020 činila 2 219 730 Kč a za rok 2021 činila 2 405 304 Kč.

Jaká je celková částka pohledávek z pronájmu nebytových prostor za rok 2018, 2019, 2020 a 2021?


Celková částka pohledávek z pronájmu nebytových prostor za rok 2018 činila 486 456 Kč, za rok 2019 činila 62 045 Kč, za rok 2020 činila 284 704 Kč a za rok 2021 činila 3 058 919.