Ptáme se!

Byty ve správě MČ Praha 10 a jejich pohledávky


Praha 10 disponuje s 93 volnými nebytovými prostory, z toho je 54 blokováno z důvodu záměru jejich prodeje. V MČ Praha 10 je k 1.12.2021 volných neopravených 372 bytů. K přidělení 22 opravených bytů. Na nájemném v bytech spravovaných MČ Praha 10 byl k 1.12.2021 evidovaný dluh 73,65 mil Kč.

Kam se mají obrátit nájemníci, které trápí soužití s nepřizpůsobivými obyvateli?


Dle vyjádření radního Ing. Beneše, nájemníci, kteří se potýkají s nepřizpůsobivými sousedy ve svém domě se primárně musí obracet na Městskou policii nebo na Policii České republiky. Také mohou zaslat stížnost na referát bytů, odbor bytů a nebytových prostor, který provede v domě místní šetření a následně vyzve nájemce, na kterého stížnost směřovala, aby se dostavil a ke stížnosti se vyjádřil. V případě, že dojde k volání Městské policie nebo Policie České republiky, referát bytů si vyžádá zápisy z těchto výjezdů, které mohou sloužit, jako podklady k výpovědi z nájmu bytu.