Ptáme se!

Jaká je celková částka pohledávek z pronájmů bytů za rok 2018, 2019, 2020 a 2021?


Celková částka z pronájmu bytů za rok 2018 činila 3 816 759 Kč, za rok 2019 činila 2 872 876 Kč, za rok 2020 činila 3 350 809 a za rok 2021 činila 7 125 498.

Jaké jsou počty uzavřených nájemních smluv v jednotlivých kategoriích bytů? Jaké náklady jsou spojené s touto problematikou?


V roce 2019 až 2021 bylo pronajato v kategorii sociální bydlení celkem 29 bytů, v kategorii rodiny s dětmi 85 bytů, v kategorii ústupové bydlení 50 bytů, v kategorii startovací bydlení 17 bytů a mimo kategorii 9 bytů. V kategorii byty v zájmu obce za rok 2019 až 2021 bylo pronajato celkem 94 bytů. Praha 10 vynaložila v roce 2019 na opravu sociálních bytů 93 980 Kč, na jejich deratizaci 160 000 Kč, dluhy z těchto bytů činily 60 247, náklady na vyklizení 50 977 Kč. V roce 2020 činily jejich další nutné opravy 293 000 Kč, ostatní opravy 558 049 Kč, jejich deratizace 20 756 Kč a dluhy z těchto bytů byly vyčísleny na 85 056 Kč. Celkem jsou vynaložené finanční prostředky na problematiku sociálního bydlení 1 322 065 Kč.

Jaká je částka pohledávek za byty a nebyty za rok 2021?


Pohledávky za byty a nebyty v roce 2021 vzrostly přibližně na řád 240 milionů korun. Je to důsledek špatného a neefektivního hospodaření současné koalice zejména s bytovým fondem.

Kolik vyplácí radnice Prahy 10 za svoje externí poradce a k čemu je potřebuje?


Současná vládnoucí koalice vyplácí z rozpočtu radnice za své externí poradce cca 2 miliony korun ročně! Uvádí, že je to vždy expertní poradenská činnost. Přitom kmenový stav zaměstnanců radnice neúměrně roste. K čemu potřebuje radnice tyto experty a jaký přínos má jejich činnost?

Kolik bylo vyplaceno zhotoviteli projektu na rekonstrukci radnice a společnosti SUNCAD jako externímu kontrolnímu subjektu


Zhotoviteli projektu na novou radnici bylo vyplaceno cca 60 milionů korun a společnosti SUNCAD bylo vyplaceno 441 650 Kč. To je hezká suma vzhledem k tomu, že se s rekonstrukcí ještě nezačalo!

Jak radnice hospodaří se sociálními byty


Od května 2019 je v rámci dostupného a sociálního bydlení uzavřených 284 nájemních smluv s nájemci. 67 nájemců hradí nájem nepravidelně a neúplně. Proto je na nájemném dluh neuvěřitelných 2, 64 mil Kč.

Byty ve správě MČ Praha 10 a jejich pohledávky


Praha 10 disponuje s 93 volnými nebytovými prostory, z toho je 54 blokováno z důvodu záměru jejich prodeje. V MČ Praha 10 je k 1.12.2021 volných neopravených 372 bytů. K přidělení 22 opravených bytů. Na nájemném v bytech spravovaných MČ Praha 10 byl k 1.12.2021 evidovaný dluh 73,65 mil Kč.

Kam se mají obrátit nájemníci, které trápí soužití s nepřizpůsobivými obyvateli?


Dle vyjádření radního Ing. Beneše, nájemníci, kteří se potýkají s nepřizpůsobivými sousedy ve svém domě se primárně musí obracet na Městskou policii nebo na Policii České republiky. Také mohou zaslat stížnost na referát bytů, odbor bytů a nebytových prostor, který provede v domě místní šetření a následně vyzve nájemce, na kterého stížnost směřovala, aby se dostavil a ke stížnosti se vyjádřil. V případě, že dojde k volání Městské policie nebo Policie České republiky, referát bytů si vyžádá zápisy z těchto výjezdů, které mohou sloužit, jako podklady k výpovědi z nájmu bytu.